Грађевинска дозвола

Шифре дјелатности:
​​
41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.12
Назив формалности
Грађевинска дозвола
Сврха формалности
Грађевинском дозволом се обезбјеђује законита и планска изградња.
Овлаштени орган
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију за објекте из члана 60. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16) / орган управе надлежан за послове уређења простора у јединици локалне самоуправе на чијем се подручју захтијева градња
Неопходни услови
Обавезна документација
1. Захтјев за издавање грађевинске дозволе;
2. Локацијски услови, са урбанистичко – техничким условима, односно урбанистичко – технички услови за индивидуалне стамбене и индивидуално стамбене – пословне објекте чија је бруто грађевинска површина мања од 400м2;
3. Доказ о ријешеним имовинско – правним односима:
а) Извод из јавне евиденције о непокретностима (земљишно-књижни уложак, посједовни лист и копију катастарског плана са идентификацијом – не старије од шест мјесеци);
б) Уговор или одлука надлежног органа погодна као основ за стицање права власништва или права грађења у корист инвеститора;
в) Уговор о заједничком грађењу закључен са власником земљишта или непокретности;
г) Посебна одлука Владе која се доноси на основу Закона о експропријацији, а којом се дозвољава улазак у посјед експроприсаних непокретности прије коначности рјешења, уколико се ради о издавању грађевинске дозволе за објекте од општег интереса;
д )Уговор закључен са Владом или јединицом локалне самоуправе и уговор о јавно – приватном партнерству закључен са јавним партнером у складу са посебним законом, у случају дате концесије или повјеравања комуналне дјелатности у складу са посебним законом или када је ради остваривања јавно – приватног партнерства државно земљиште унесено као оснивачки капитал у новоосновано привредно друштво.
Напомена: Уз захтјев за издавање грађевинске дозволе на грађевинском земљишту које је у власништву више лица, доставља се извод из јавне евиденције о непокретностима и уговор о међусобним односима инвеститора и свих сувласника земљишта, закључен у складу са посебним законом. Уз захтјев за издавање грађевинске дозволе за извођење радова на објекту који је у власништву више лица доставља се извод из јавне евиденције и уговор закључен у складу са посебним законом.
4. Главни пројекат у три примјерка;
5. Извјештај о ревизији техничке документације у складу са чланом 114. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13);
6. Извјештај и потврда о нострификацији главног пројекта, уколико је рађен по прописима других земаља – члан 102. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13);
7. Еколошка дозвола, ако је потребна или рјешење о одобравању студије утицаја на животну средину у складу са прописима о заштити животне средине;
8. Рјешење о утврђивању висине накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте, те доказ о уплати утврђеног износа накнада, односно уговор о начину измирења ових обавеза као и доказе о плаћању других накнада или такси прописаних посебним законима.
Образац захтјева, пријаве
Таксе и накнаде
У складу са Законом о административним таксама - тарифни број 52: За одобрење за грађење плаћа се такса према предрачунској вриједности објекта, и то:
1) до 50 000 КМ такса је 200 КМ,
2) од 50 000 КМ до 100 000 КМ такса је 300 КМ,
3) преко 100 000 КМ - 0,5% на предрачунску вриједност објекта, али не више од 10 000 КМ.
Рок за рјешавање захтјева
15 дана
Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Против управног акта јединица локалне самоуправе, може се изјавити жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију у року од 15 дана од дана пријема управног акта у складу са одредбама Закона о општем управном поступку. 
Против управног акта Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема управног акта у складу са одредбама Закона о управним споровима. 
Вријеме важења формалности
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се са изградњом објекта за који је издата не почне у року од три године од дана кад је грађевинска дозвола постала извршна.
Напомена
Правни основ формалности
1. Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 03/16, 84/19)
2. Закон о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број 100/11, 103/11, 67/13)
3. Правилник о садржају и контроли техничке документације („Службени гласник Републике Српске“, број 101/13)

Подјели

Имате додатна питања?

Тел: 051/ 339 592 E-mail: kabinetministra@mgr.vladars.net
Трг Републике Српске 1,
78000 Бања Лука