Еколошка дозвола

Шифре дјелатности:
​​55.10, 55.30, 01.41, 01.42, 01.43, 01.45, 01.46, 01.47, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 05.10, 05.20, 06.10, 06.20, 07.10, 07.21, 07.29, 08.11, 08.12, 08.91, 08.92, 03.22, 08.93, 0​8.99, 35.11, 35.13, 35.14, 35.30, 36, 38.11, 38.12, 38.21, 38.22, 38.31, 38.32, 35.21, 35.22, 49.50, 31.01, 31.02, 31.09, 30.11, 30.20, 29.10, 28.11, 27.20, 25.50, 25.61, 24.10, 24.20, 24.31, 24.32, 24.33, 24.34, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.46, 24.51, 24.52, 24.53, 24.54, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.19, 23.2, 23.31, 23.32, 23.41, 23.42, 23.43, 23.44, 23.51, 23.52, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.7, 23.91, 23.99, 22.11, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.20, 20.30, 20.41, 20.42, 20.51, 20.52, 20.53, 20.59, 20.60, 19.20, 17.11, 17.12, 17.21, 17.23, 17.24, 16.10​, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 15.11, 13.10, 13.20, 13.30, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.99, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.52, 10.61, 10.62, 10.81, 10.82, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.42, 10.51
Назив формалности
​Еколошка дозвола
Сврха формалности
Обезбјеђење високог нивоа заштите животне средине у цјелини.
Овлаштени орган
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију / Надлежни орган јединице локалне самоуправе
Неопходни услови
Обавезна документација
1. Опис постројења и активности;
2. Опис основних и помоћних сировина, осталих супстанци и енергије која се користи или коју производи постројење;
3. Опис извора емисије из постројења;
4. Опис стања локације на којој се налази постројење;
5. Опис природе и количине предвиђених емисија из постројења у све дијелове животне средине (ваздух, вода, земљиште), као и идентификацију значајних утицаја на животну средину;
6. Опис предложених мјера, технологија и других техника за спрјечавање или, уколико то није могуће, смањење емисија из постројења;
7. Опис осталих мјера ради усклађивања са основним обавезама одговорног лица, посебно мјера након затварања постројења;
8. Опис мјера планираних за мониторинг емисија у животну средину;
9. Опис алтернативних рјешења у односу на предложену локацију и технологију;
10. План управљања отпадом ;
11. Прилоге (локацијски услови, водна сагласност, извод из пројектне документације, сажетак технолошког пројекта за производна постројења, концесиони уговор и др.);
12. Све релевантне прикупљене информације (уколико се за ново постројење или значајну промјену постојећег спроводи процјена утицаја на животну средину);
13. додатни прилози које доставља одговорно лице постројења које може изазвати несреће великих размјера:
а) Обавјештење са сљедећим подацима:
а1) Име одговорног лица и лице које управља опасним супстанцама и пуну адресу погона,
а2) Регистровано мјесто пословања одговорног лица са пуном адресом,
а3) Информације за утврђивање присуства опасних супстанци или категорија супстанци у постројењу,
а4) Количину и физички облик опасних супстанци у постројењу,
а5) Дјелатност или предложену дјелатност постројења и складишног простора,
а6) Непосредном окружењу постројења или елементима који могу проузроковати већу несрећу или погоршати њене посљедице;
б) План спрјечавања несрећа великих размјера (сачињава се посредством овлашћене институције);
в) Извјештај о безбједности из којег се види:
в1) Да је систем безбједности за спровођење Плана почео да се спроводи,
в2) Да су утврђене опасности од великих несрећа и да су предузете потребне мјере за спрјечавање таквих несрећа и ограничавање њихових посљедица за људе и животну средину,
в3) Да су одговарајућа безбједност и поузданост укључене у пројектовање, изградњу, рад и одржавање сваког постројења, складишног простора, опреме и инфраструктуре за њихов рад, који су повезани са опасностима од настанка великих несрећа у постројењу,
в4) Да су направљени унутрашњи планови интервенције и пружене информације које омогућавају израду спољашњег плана интервенције за предузимање потребних мјера у случају веће несреће,
в5) Да је Министарству осигурало довољно информација за одлучивање о локацији нових дјелатности или изградњи око постојећих постројења са ажурираним пописом опасних супстанци које се налазе у постројењу.
Образац захтјева, пријаве
Таксе и накнаде
150 КМ - такса за издавање рјешења за еколошку дозволу.
Рок за рјешавање захтјева
60 дана
Право жалбе, поступак и рок за жалбу
у року од 30 дана – управни спор
Вријеме важења формалности
5 година
Напомена
Правни основ формалности
1. Закон о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15, 70/20)
2. Правилник о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12)
3. Правилник о постројењима који могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12)

Подјели

Имате додатна питања?

Тел: 051/ 339 592 E-mail: kabinetministra@mgr.vladars.net
Трг Републике Српске 1,
78000 Бања Лука