Грађевинска дозвола

Шифре дјелатности:
​​
41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.12
Назив формалности
Грађевинска дозвола
Сврха формалности
Право да се приступи грађењу, односно извођењу радова на изградњи објекта. 
Овлаштени орган
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију за објекте из члана 60. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16, 84/19) / орган управе надлежан за послове уређења простора у јединици локалне самоуправе на чијем се подручју захтијева градња
Неопходни услови
Обавезна документација
1. Захтјев за издавање грађевинске дозволе;
2. Локацијски услови;
3. Доказ о ријешеним имовинско – правним односима:​
4. Уговор о концесији или јавно-приватном партнерству, ако се за тражену изградњу даје концесија или закључи уговор о јавно-приватном партнерству у складу са посебним прописима;
5. Главни пројекат у три примјерка;
6. Извјештај о ревизији техничке документације у сладу са чланом 114. Закона о уређењу простора и грађењу;
7. Извјештај и потврду о нострификацији у случајевима из члана 102.  став 4. Закона о уређењу простора и грађењу;
8. Еколошка дозвола ако је потребна или рјешење о одобравању студије утицаја на животну средину у складу са прописима о заштити животне средине;
9. Рјешење о утврђивању висине накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте, те доказ о уплати утврђеног износа накнада, односно уговор о начину измирења ових обавеза;
10. Примјерак уплатнице 0,3% предрачунске вриједности грађевинских производа.
Образац захтјева, пријаве
Таксе и накнаде
У складу са Законом о административним таксама - тарифни број 52: За одобрење за грађење плаћа се такса према предрачунској вриједности објекта, и то:
1) до 50 000 КМ такса је 200 КМ,
2) од 50 000 КМ до 100 000 КМ такса је 300 КМ,
3) преко 100 000 КМ - 0,5% на предрачунску вриједност објекта, али не више од 10 000 КМ.

Допринос за финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности из Програма послова премјера и успостављања катастра непокретности - 0,3% предрачунске вриједности грађевинских производа.
Рок за рјешавање захтјева
15 дана
Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Против управног акта јединица локалне самоуправе, може се изјавити жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију у року од 15 дана од дана пријема управног акта у складу са одредбама Закона о општем управном поступку. 
Против управног акта Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема управног акта у складу са одредбама Закона о управним споровима. 
Вријеме важења формалности
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се са изградњом објекта за који је издата не почне у року од три године од дана кад је грађевинска дозвола постала извршна.
Напомена
Правни основ формалности
1. Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 03/16, 84/19)
2. Закон о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број 100/11, 103/11, 67/13, 123/20)
3. Правилник о садржају и контроли техничке документације („Службени гласник Републике Српске“, број 101/13)

Подјели

Имате додатна питања?

Тел: 051/ 339 592 E-mail: kabinetministra@mgr.vladars.net
Трг Републике Српске 1,
78000 Бања Лука