​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Јединствена контакт тачка за пословање је портал који се води и ажурира у Министарству привреде и предузетништва.

Електронска јединствена контакт тачка је интернет портал који обухвата поступке, административне процедуре и формалности за покретање и обављање привредних дјелатности, укључујући пружање услуга, информације о спровођењу процеса процјене утицаја прописа у поступку израде прописа и друге садржаје од значаја за пружањe квалитетних података грађанима и пословним субјектима ради лакшег покретања и обављања привредних дјелатности.

На Порталу Јединствене контакт тачке за пословање у Републици Српској, доступна је база података коју чини класификација са четири хијерархијска нивоа - све д​​јелатности ​(подручје, област, грана и разред) означена шифром дјелатности у складу са Законом о класификацији дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број 66/13) и Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“, број 08/14). У оквиру сваке привредне дјелатности, укључујући и услуге доступне су информације о правној форми регистрације за обављање конкретне дјелатности. Поред поступка регистрације, могу се пронаћи и информације о предрегистрационим, односно пострегистрационим формалностима за оне дјелатности за које су исте прописане. Предрегистрационе формалности су оне формалности које претходе поступку регистрације и које је неопходно прибавити прије самог поступка регистрације, а пострегистрационе формалности су оне које је неопходно да правни субјект прибави послије поступка регистрације, да би отпочео са обављањем одређене дјелатности.

Формалност је дозвола, лиценца, сагласност, потврда, или други акт којим надлежни орган утврђује испуњеност услова и одобрава обављање одређене привредне дјелатности, укључујући пружање услуга. Избором конкретне формалности добијају се сљедеће информације: назив формалности, шифра дјелатности, сврха формалности, надлежни орган и контакт подаци надлежног органа, правни основ, услови за обављање дјелатности, обавезна документација, таксе и накнаде за издавање формалности, рок за рјешавање захтјева за издавање формалности, вријеме важења формалности, право жалбе, поступак и рок за жалбу, образац захтјева за издавање формалности. 

 Све формалности се могу претражити​ по правном основу, овлаштеном органу и по кључној ​ријечи. 

Надлежни орган за издавање формалности је републички орган управе или други субјекат који је законом овлашћен да издаје формалности на захтјев заинтересованoг физичког  или правног лица за обављање привредних дјелатности, укључујући пружање услуга. 

У складу са Уредбом о евиденцији, анализи, испитивању и процјени процедура и формалности за пословање у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 84/18), надлежни орган  је обавезан у случају наступања одређених промјена у прописима, односно процедурама, поступцима и формалностима из своје надлежности, путем Обрасца за пријаву или промјену података о условима, процедурама и формалностима за пословање у Републици Српској (Образац 1)​, пријави у електронском облику Министарству сваки нови податак, измјену или допуну постојећег и престанак важења одређеног податка. 

За тачност података у електронској јединственој контакт тачки одговорни су надлежни органи. ​​