​​​​Директива 2006/123/ЕС Европског парламента и Савјета од 12. децембра 2006. године о услугама на унутрашњем тржишту уређује опште услове који ће пружатељима услуга осигурати слободу пословног настањивања, слободу кретања услуга између држава чланица, уз обезбјеђење високог степена квалитета услуга, као и поједностављивање административних процедура и успостављање административне сарадње између држава чланица ЕУ. Више о Директиви можете прочитати у Водичу кроз Директиву о услугама на унутрашњем тржишту.

Законом о услугама („Службени гл​асник Републике Српске", број 89/13) у Републици Српској  дјелимично су преузете одредбе из Директиве о услугама. Закон о услугама прописује општа правила која омогућавају слободу пословног настањивања у погледу слободног оснивања и обављања дјелатности пружања услуга, на начин да се избјегну сва ограничења која нису есенцијална да би се таква дјелатност отпочела и обављала. Закон доприноси укидању препрека развоју услужних дјелатности и поједностављењу поступака и услова за покретање и обављање услужних дјелатности, као и управном поједностављењу које ће омогућити лаган и брз приступ информацијама. Закон предвиђа међусобну сарадњу надлежних органа која ће онемогућити дуплирање обавеза даваоцима услуга при отпочињању и обављању дјелатности. Надлежни органи, такође, имају обавезу преиспитивати процедуре и формалности које оптерећују пословање, те предлагати мјере за њихово поједностављење.

Новина која се уводи овим законом је успостављање електронске јединствене контакт тачке с циљем да се, на једном мјесту, лицима заинтересованим за пружање услуга, учине доступним информације о поступцима за покретање и обављање услужних дјелатности. Начин дјеловања јединствене контакт тачке прописан је Уредбом о евиденцији, анализи, испитивању и процјени процедура и формалности за пословање у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске, број 84/18).

Треба напоменути да се домен примјене Директиве о услугама као и истоименог закона односи  само на одређену врсту услужних дјелатности. Имајући у виду опсег примјене Директиве и Закона о услугама, те узевши у обзир Уредбу о класификацији дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 8/14), израђена је свеобухватна листа услуга са шифрама дјелатности које чине посебну категорију привредних  дјелатности.​​​​