​На порталу Јединствене контакт тачке за пословање у Републици Српској, доступна је база података коју чини класификација дјелатности са четири хијерархијска нивоа (подручје, област, грана и разред) означена шифром дјелатности у складу са Законом о класификацији дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број 66/13) и Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“, број 08/14). У оквиру сваке привредне дјелатности, укључујући и услуге доступне су информације о правној форми регистрације за обављање конкретне дјелатности. Поред поступка регистрације, могу се пронаћи и информације о предрегистрационим, односно пострегистрационим формалностима за оне дјелатности за које су исте прописане. Предрегистрационе формалности су оне формалности које претходе поступку регистрације и које је неопходно прибавити прије самог поступка регистрације, а пострегистрационе формалности су оне које је неопходно да правни субјект прибави послије поступка регистрације, да би отпочео са обављањем одређене дјелатности.

Формалност је дозвола, лиценца, сагласност, потврда, или други акт којим надлежни орган утврђује испуњеност услова и одобрава обављање одређене привредне дјелатности, укључујући пружање услуга. Избором конкретне формалности добијају се сљедеће информације: назив формалности, шифра дјелатности, сврха формалности, надлежни орган и контакт подаци надлежног органа, правни основ, услови за обављање дјелатности, обавезна документација, таксе и накнаде за издавање формалности, рок за рјешавање захтјева за издавање формалности, вријеме важења формалности, право жалбе, поступак и рок за жалбу, образац захтјева за издавање формалности.

Надлежни орган за издавање формалности је  орган управе или други субјекат који је законом овлашћен да издаје формалности на захтјев заинтересованих физичких и правних лица за обављање привредних дјелатности, укључујући пружање услуга. 

У циљу ажурности података електронске јединствене контакт тачке, надлежни орган је обавезан да у случају наступања одређених промјена у прописима, односно процедурама, поступцима и формалностима из своје надлежности, путем Обрасца за при​јаву или промјену података о условима, процедурама и формалностима за пословање у Републици Српској, који је саставни дио ове уредбе (Образац 1), пријави у електронском облику Министарству сваки нови податак, измјену или допуну постојећег и престанак важења одређеног податка.​ 

За тачност података у електронској јединственој контакт тачки одговорни су надлежни органи.​

​Погледати на - ИЗАБЕРИТЕ ДЈЕЛАТНОСТ​​​


Као саставни дио поменуте базе, у складу са Законом о услугама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 89/13) и Директивом 2006/123/ЕС Европског парламента и Савјета од 12. децембра 2006. године о услугама на унутрашњем тржишту​, доступне су и одређене информације о услугама.

Погледати на - ДИРЕКТИВА О ​УСЛУГАМА


На Порталу су доступне и друге информације, које се односе на податке о спровођењу процеса процјене утицаја прописа (RIA) у поступку израде прописа, а који представља кључни инструмент у креирању бољих регулатива. 

Погледати на - ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА ПРОПИСА (RIA)


Јединствена контакт тачка обухвата и комуникацију са пословном заједницом, гдје посредством Контакт тачке, заинтересована лица могу постављати питања, и давати коментаре у вези са условима и поступцима за покретање и обављање привредних дјелатности, изношење проблема са којима се пословна заједница сусреће у свом раду, те предлагање мјера за њихово отклањање. Заинтересована лица уколико не пронађу одговоре  на своја питања на Нашем порталу, могу поставити питање попуњавањем Обрасца који је доступан на Контакт тачки у дијелу Поставите питање.​​

Погледати на - ПОСТАВИ ПИТАЊЕ


На Порталу је доступна и листа често постављених питања са одговорима.

Погледати на - ЧЕСТА ПИТАЊА


Свако заинтересовано физичко или правно лице, може да изврши претрагу формалности по правном основу, овлаштеном органу и по кључној ријечи.

Погледати на - ПРЕТРАГА