​​​​​​​​​​​​​​Процјена утицаја прописа - ПУП (енгл. Regulatory Impact Assesment - RIA) је сет логичких корака у припреми приједлога прописа, а који подразумијева процес анализе ефеката регулативе. ПУП је кључни инструмент у креирању бољих прописа и представља моћно оружје модерног законодавства, које примјењују развијене земље ОECD и Европске уније.

Овај инструмент дефинише да предлагач закона има обавезу да анализира потенцијалне ефекте прописа, прецизира који конкретно проблем рјешава, објасни да ли ће корист приликом примјене рјешења која нуди бити већа од трошкова и убиједи заинтересоване да ће нови пропис утицати на улазак и излазак са тржишта и на тржишну конкуренцију.

ПУП је помоћ процесу доношења прописа, а не његова замјена. 

ПУП није замјена за политичке одлуке, него доносиоцама одлука пружа информације о могућим резултатима њихових одлука, те у том смислу ПУП представља алат који помаже доносиоцима одлука, а није алат којим се доносе одлуке. ПУП доводи до бољег политичког дјеловања. Консултације са судионицима чине кључан дио овог процеса. На тај начин доносиоци одлука имају боље разумијевањe и увид у могуће утицаје предметног нацрта/приједлога, а судионици могу сами дати свој допринос у изради најисплативијег начина остваривања циљева Владе. Исто тако, стандардна пракса је судионицима доставити ПУП резултате. Оваква двосмјерна комуникација између доносиоца одлука и јавности доприноси одговорности и транспарентности јавне управе.

ПУП је и алат који се користи да се процјене вјероватни трошкови и користи (изражени новчано) и повезаних ризика нацрта/приједлога прописа који би могли имати утицај на јавни, приватни и друштвени сектор. Скоро сва законска регулатива има непланиране трошкове.

Процес процјене утицаја прописа у Републици Српској је осмишљен тако да се скраћена процјена утицаја прописа спроводи приликом израде свих законских аката кроз процедуру попуњавања Обрасца о спровођењу скраћеног ПУП-а у приреми и изради нацрта/приједлога прописа, а према Одлуци о спровођењу процеса процјене утицаја прописа у поступку израде прописа​ ("Службени гласник Републике Српске", број 21/19). Пуна процјена утицаја прописа се спроводи на она законска рјешења која ће према процјени и одлуци Владе Републике Српске изазвати значајније утицаје на привреду, друштво и животну средину Републике Српске.  

Влада Републике Српске је у протеклом периоду донијела одлуку да се на неке законе проведе пуна процјена утицаја прописа, a која подразумијева детаљну анализу и усвајање завршног извјештаја. 

Неки од усвојених  завршних извјештаја о спроведеном процесу пуног ПУП-а​, могу се пронаћи на сљедећим линковима:

Извјештај о процјени утицаја прописа у области стратешког планирања и управљања развојем у Републици Српској

Више информација о спровођењу процеса процјене утицаја прописа може се пронаћи на сљедећим линковима:

Методолошки приручник за пр​​​​​​​​оцјену утицаја прописа

 Одлука о процјени утицаја прописа

 Образац 1. процјене утицаја нацрта/приједлога закона

 Образац 2. процјене утицаја приједлога уредбе/правилника